logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Zbiornik goczałkowicki

Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach powstał w 1955 r. przez przegrodzenie doliny małej Wisły czołową zaporą ziemną oraz ograniczenie zalewu zaporą boczną. Poza tymi obiektami brzegi zbiornika pozostawiono w stanie naturalnym. Kanał odpływowy poniżej przelewu, po połączeniu
z kanałem ze spustu dennego prowadzi wody do starego koryta Małej Wisły. W korycie tym znajdują się dwa jazy podpiętrzające poziom wody w odpływie do rzędnej 243,44 m n.p.m.
Zbiornik powstał w celu zaopatrzenia w wodę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i ochrony przeciwpowodziowej gmin w dolinie Małej Wisły. Zaopatrzenie w wodę jest podstawowym zadaniem Zbiornika Goczałkowice, z którego korzysta aglomeracja katowicka i rybnicka. Woda ujmowana ze zbiornika jest uzdatniania w Stacjach Uzdatniania Wody  Goczałkowice i Strumień. Wodociąg grupowy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach obejmuje swym zasięgiem obszar GOP, ROW i rejon Jaworzna o łącznej powierzchni około 4 300 km2. Dostarcza wodę do 66 gmin województwa śląskiego i 3 gmin województwa małopolskiego.
Z wodociągu tego korzysta około 3,4 mln mieszkańców.
Woda jest ujmowana w ilości ściśle zależnej od bieżących potrzeb. Największy odnotowany pobór wody miał miejsce w 1992 roku i wynosił 7 m3s-1. Obecnie w wyniku mniejszego zapotrzebowania ilość ujmowanej wody zmniejszyła się prawie pięciokrotnie.
Położenie zbiornika zaporowego w  Goczałkowicach stwarza dogodne warunki regulowania przepływów w okresie wezbrań w dolinie Małej Wisły. Zbiornik Goczałkowice obniżył falę powodziową z 1997 r. o 39%. Istotną funkcją jaką spełnia zbiornik jest zwiększenie przepływów w okresie suszy. Latem 2003 r. w okresie kilku miesięcy, pomimo znikomego dopływu wody do zbiornika przez cały okres letniej suszy, koryto Małej Wisły było zasilane stałym odpływem ze zbiornika w wysokości
0,6 m3s-1, pozwalającym na utrzymanie życia w ekosystemie wodnym poniżej zapory.

(Źródło: zizozap.pl)

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 1781 razy