logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Cele projektu

Celem projektu CRIS jest opracowanie systemu informacyjnego, wspierającego zarządzanie wodami w zlewni rzecznej. Serwis informacyjny będzie pomagać jednostkom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, dostarczając im informacji w czasie rzeczywistym oraz krótkoterminowych prognoz obejmujących:
− rzeczywiste pole opadu, przepływ i poziom wód w rzekach i w zbiorniku,
− jakość wód,
− zagrożenia degradacji jakości i uszczuplenia zasobów wodnych,
− zasoby i status wód podziemnych,
− wpływ zmiennych warunków na bilans wodny w zlewni oraz jakość wód.

Ponadto serwis pomoże w określeniu wpływu na bilans i jakość wód w zlewni takich czynników antropogenicznych, jak: sposób użytkowania terenu, pobór wód, zrzuty ścieków, depozycja zanieczyszczeń atmosfery na bilans wody i jakość wód, a także w określeniu wpływu zmiennych warunków meteorologicznych na obieg wody w zlewni.

System będzie składał się z bazy danych i interfejsu użytkownika, łącząc: 1) dane z monitoringu operacyjnego, 2) dane przestrzenne obszaru (warstwy GIS), 3) obserwacje dopplerowskie ( radary meteorologiczne), 4) obserwacje satelitarne, 5) wyniki symulacji przeprowadzonych złożonymi i już sprawdzonymi modelami 6) narzędzia do wizualizacji i interpretacji wyników modelowania i monitoringu.

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 1459 razy