logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Plan pracy

1 etap (wrzesień 2013 – styczeń 2014)

W pierwszej fazie zostanie opracowany szczegółowego projekt całego systemu informacyjnego, który będzie uwzględniał potrzeby przyszłych użytkowników, jakimi mogą być jednostki odpowiedzialne za: zarządzanie zasobami wodnymi, ochronę środowiska, zaopatrzenie w wodę, zarządzanie kryzysowe, ochronę zdrowia i życia ludzi, itp. Dokument opisujący szczegółowo każdy element systemu zostanie przygotowany w styczniu 2014.

2 etap (luty 2014 - wrzesień 2014)

Ten etap to faza budowy systemu informacyjnego. Powstanie centralna baza danych, która będzie sukcesywnie wypełniana danymi monitoringowymi. Założono, że do września 2014 wszystkie dane niezbędne do uruchomienia modeli będą zebrane i zgromadzone w centralnej bazie danych.
Dla każdego modelu stosowanego w ramach projektu (WRF, CALPUFF, SWAT, GEMSS, HEC-RAS, MODFLOW) zostanie przygotowany następujący zestaw danych i procedur:
- szczegółowy opis struktury plików wejściowych i wyjściowych,
- skrypty do: automatycznego generowania danych wejściowych (na podstawie danych zgromadzonych w centralnej bazie danych), weryfikacji danych wejściowych (ocena jakości), oraz do informowania o wystąpieniu błędu w danych wejściowych,
- procedury kompilacji (w razie potrzeby), oraz procedury automatycznego startu uruchamiania narzędzi,
- procedury postępowania z rezultatami symulacji (czytanie, zapisywanie).

Pod koniec tego etapu każdy model powinien działać samodzielnie.

3 etap 3 październik 2014 – marzec 2015

W tym etapie nastąpi integracja systemu. Centralna baza danych będzie już działać w trybie online, co oznacza, że pozyskiwanie danych będzie odbywać się w czasie rzeczywistym. Dane godzinowe będą zbierane z następujących źródeł: radary meteorologiczne, 5 stacji meteorologicznych oraz 3 stanowiska automatycznego badania jakości wód. Planuje się również uzyskanie danych ze stacji badania jakości wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Na podstawie danych zbieranych w odstępach trzygodzinowych, model WRF sporządzi krótkoterminowe prognozy meteorologiczne. Te dane, z kolei będą wykorzystane w modelu CALMET-CALPUFF do określenia depozycji wybranych zanieczyszczeń. Jednocześnie, w oparciu o prognozy meteorologiczne model HEC-RAS pozwoli określić przepływ i poziom wód w głównych kanałach poniżej zbiornika Goczałkowice. Rezultaty w postaci bilansu dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz raporty dotyczące ich jakości będą opracowywane jeden raz na dobę.

Do obliczania bilansu wodnego w zlewni oraz określania jakości wody w strumieniach i glebie posłuży model SWAT. Drogi przepływu wód podziemnych będą symulowane przy użyciu modelu MODFLOW, który będzie działał m.in. w oparciu o wyniki modelu SWAT. Stan hydrodynamiczny i transport osadów w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach zostanie opracowany przy użyciu modelu 3D GEMSS.

Wyniki z wszystkich modeli obliczeniowych będą przechowywane w centralnej bazie danych. W ciągu trzeciego etapu projektu modele będą uruchamiały się automatycznie.
Etap trzeci zakończy się testem zintegrowanego systemu monitoring-modelowanie. Każda z osób nadzorujących pracę modeli będzie mogła zrewidować opis plików wejściowych i wyjściowych oraz procedur odpowiedzialnych za pracę w trybie rzeczywistym. Raport opisujący te zmiany będzie jednym z głównych produktów projektu.

4 etap kwiecień – grudzień 2015

Ostatni, operacyjny etap projektu wypełni seria ciągłych testów weryfikujących prawidłowość działania systemu. Kompletny system informacyjny zostanie udostępniony jako usługa internetowa przez przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny.

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 1472 razy