logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Wprowadzenie

Celem projektu CRIS jest budowa zintegrowanego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie wodami na obszarze zlewni zgodnie w wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Komisja Europejska wymaga, aby podstawą długofalowego i zrównoważonego zarządzania zasobami była wiarygodna ocena aktualnego stanu środowiska oraz występujących w nim trendów. Dane zbierane w ramach monitoringu ilościowego i jakościowego wód nie są zwykle dostępne online, a ponadto pochodzą z różnych źródeł co utrudnia ich porównywanie. Te problemy może rozwiązać  proste i przyjazne narzędzie informatyczne, które umożliwi zbieranie dostępnych informacji oraz ich analizowanie. System informacyjny przygotowywany w projekcie CRIS pokaże nie tylko aktualny stan, ale także umożliwi przewidywanie zmian zachodzących w obiegu wody w zlewni.

Budując system realizatorzy uwzględnią potrzeby jego potencjalnych użytkowników oraz informacje przekazywane przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i monitorowanie środowiska na badanym obszarze.

System będzie się składał z następujących elementów:

1) centralnej bazy danych,

2) zbioru zaawansowanych narzędzi modelujących w czasie rzeczywistym obieg wody w zlewni,

3) interfejsu dla użytkowników serwisu, prezentującego dane w formie raportów, wykresów i map.

Obszar badań, o powierzchni 910 km2, znajduje się w zlewni Małej Wisły leżącej w południowej Polsce. Obejmuje część zlewni z dużym zbiornikiem zaporowym w Goczałkowicach (32 km2) oraz dwa dopływy Wisły, poniżej zbiornika – Iłownicę i Białą.

Do modelowania obiegu wody w zlewni zostaną wykorzystane następujące modele matematyczne:

− model meteorologiczny Weather Research & Forecasting Model (WRF) z wykorzystaniem danych radarowych oraz danych ze stacji meteorologicznych, zlokalizowanych na obszarze zlewni, do wyznaczenia pola i intensywności opadu atmosferycznego,

− model transportu oraz depozycji zanieczyszczeń powietrza CALPUFF,

− model SWAT pozwalający na wyznaczanie składowych bilansu wodnego i oszacowanie parametrów jakościowych wód powierzchniowych,

− model HEC-RAS level using Hydrologic Engineering Centers software (HEC-RAS);  pozwalający na oszacowanie przepływu oraz poziomu wód w ciekach,

− model 3D GEMSS symulujący hydrodynamikę oraz parametry jakościowe wód zbiorników,

− model MODFLOW służący do szacowania bilansu wód podziemnych oraz określania pola hydrodynamicznego.

Projekt jest realizowany w 4 etapach (9 pakietów zadań):

1. etap - plan koncepcyjny systemu informującego o stanie wód w zlewni,

2. etap - wdrożenie koncepcji i budowa systemu zawierającego bazy danych, dane monitoringowe oraz narzędzia do modelowania,

3. etap - synchronizacja wszystkich elementów systemu,

4. etap - faza operacyjna, udostępnienie systemu online dla użytkowników.

Projekt CRIS to demonstracja systemu wspomagającego zarządzanie zasobami wodnymi, który w przyszłości może zostać zastosowany w innych zlewniach.

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 1567 razy