logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Realizatorzy

Koordynator projektu

nowe okno, strona internetowa Instytut Ekologii Terenów UprzemysłowionychInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) to instytut badawczy, działający od 1972. Celem działalności naukowo-badawczej IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych.

Od 1994 IETU uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów międzynarodowych finansowanych w ramach Programów Badawczych Unii Europejskiej. Tematyka jednej czwartej spośród tych projektów dotyczyła gospodarki wodnej. Ważniejsze projekty sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej, w realizacji których uczestniczył IETU:

ZiZOZap  - Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego,

PREPARED  - Przygotowanie gospodarki wodno-ściekowej do zmian klimatu,

SINZAP  - System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza,

MARQUIS  - Wielomodalny Ogólnodostępny Serwis Informacyjny na Temat Jakości Powietrza,

MAGIC  - Zarządzanie zasobami wód podziemnych na terenach zanieczyszczonych przez przemysł

Dzięki udziałowi w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską zainicjowano w IETU nowe kierunki badawcze m.in. modelowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali lokalnej i mezoskalowe, interakcje powierzchnia ziemi–wody podziemne, budowa procedur i programów komputerowych.

www.ietu.katowice.pl

W projekcie IETU jest odpowiedzialny za budowę systemu informatycznego, serwisu internetowego, serwisów o prognozach opadów atmosferycznych w zlewni oraz zanieczyszczeniu wód powierzchniowych związkami azotu z opadu atmosferycznego.

Partnerzy

nowe okno, strona internetowa Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ)

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ) świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz wykonuje badania w dziedzinie ochrony środowiska. Posiadając stację zintegrowanego monitoringu Instytut działa w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. IOŚ prowadzi w skali regionalnej i międzynarodowej prace związane z ochroną wód między innymi w ramach Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych i Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Instytut posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, m.in.: CivilArch - Ochrona ludzi i środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek. IOŚ jest również członkiem Komitetu Technicznego ds. Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

www.ios.edu.pl

W projekcie IOŚ jest odpowiedzialny za uruchomienie modelu SWAT software opisującego jakość wód w zlewni oraz modelu spływu powierzchniowego HEC-RAS.

 

 nowe okno, strona internetowa Norweski Instytut Badania Wód (NIVA)Norweski Instytut Badania Wód (NIVA) Norweski Instytut Badania Wody (NIVA) w Oslo jest organizacją badawczą zajmującą się badaniem, monitorowaniem i oceną stanu środowiska wodnego, w tym wód śródlądowych, przybrzeżnych i morskich. NIVA słynie z wysokiego poziomu kompetencji w zakresie zarządzania środowiskiem, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. NIVA uczestniczy w programach badawczych UE (np. EUROLIMPACTS, REBECCA, SARIB  i STRIVER), ponadto realizuje projekty badawczo-rozwojowe oraz usługi doradcze. NIVA ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu narzędzi do modelowania zasobów wodnych jezior (wdrożenie modelu GEMSS w ok. 30 zbiornikach wodnych) oraz w rozwoju systemów informacyjnych, integrujących dane pochodzące ze statków, dane satelitarne i naziemne (np. projekt Arctic Roos).

www.niva.no

W projekcie NIVA jest odpowiedzialna za poszukiwanie alternatywnych źródeł informacji na temat zasobów wodnych i czynników wpływających na nie (dane satelitarne). NIVA jest także odpowiedzialna za wykonanie hydrodynamicznego modelu 3D Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach.


Komitet Sterujący Projektu CRIS

dr Janina Fudała – Zastępca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

mgr inż. Rafał Ulańczyk – Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

M.Sc John Rune Selvik – Norweski Instytut Badania Wody, Oslo, Norwegia

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 1662 razy