logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Koordynator projektu

nowe okno, strona internetowa Instytut Ekologii Terenów UprzemysłowionychInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) to instytut badawczy, działający od 1972. Celem działalności naukowo-badawczej IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych.

Od 1994 IETU uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów międzynarodowych finansowanych w ramach Programów Badawczych Unii Europejskiej. Tematyka jednej czwartej spośród tych projektów dotyczyła gospodarki wodnej. Ważniejsze projekty sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej, w realizacji których uczestniczył IETU:

ZiZOZap  - Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego,

PREPARED  - Przygotowanie gospodarki wodno-ściekowej do zmian klimatu,

SINZAP  - System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza,

MARQUIS  - Wielomodalny Ogólnodostępny Serwis Informacyjny na Temat Jakości Powietrza,

MAGIC  - Zarządzanie zasobami wód podziemnych na terenach zanieczyszczonych przez przemysł

Dzięki udziałowi w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską zainicjowano w IETU nowe kierunki badawcze m.in. modelowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali lokalnej i mezoskalowe, interakcje powierzchnia ziemi–wody podziemne, budowa procedur i programów komputerowych.

www.ietu.katowice.pl

W projekcie IETU jest odpowiedzialny za budowę systemu informatycznego, serwisu internetowego, serwisów o prognozach opadów atmosferycznych w zlewni oraz zanieczyszczeniu wód powierzchniowych związkami azotu z opadu atmosferycznego.

Partnerzy

nowe okno, strona internetowa Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ)

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ) świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz wykonuje badania w dziedzinie ochrony środowiska. Posiadając stację zintegrowanego monitoringu Instytut działa w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. IOŚ prowadzi w skali regionalnej i międzynarodowej prace związane z ochroną wód między innymi w ramach Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych i Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych. Instytut posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, m.in.: CivilArch - Ochrona ludzi i środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek. IOŚ jest również członkiem Komitetu Technicznego ds. Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

www.ios.edu.pl

W projekcie IOŚ jest odpowiedzialny za uruchomienie modelu SWAT software opisującego jakość wód w zlewni oraz modelu spływu powierzchniowego HEC-RAS.

 

 nowe okno, strona internetowa Norweski Instytut Badania Wód (NIVA)Norweski Instytut Badania Wód (NIVA) Norweski Instytut Badania Wody (NIVA) w Oslo jest organizacją badawczą zajmującą się badaniem, monitorowaniem i oceną stanu środowiska wodnego, w tym wód śródlądowych, przybrzeżnych i morskich. NIVA słynie z wysokiego poziomu kompetencji w zakresie zarządzania środowiskiem, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. NIVA uczestniczy w programach badawczych UE (np. EUROLIMPACTS, REBECCA, SARIB  i STRIVER), ponadto realizuje projekty badawczo-rozwojowe oraz usługi doradcze. NIVA ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu narzędzi do modelowania zasobów wodnych jezior (wdrożenie modelu GEMSS w ok. 30 zbiornikach wodnych) oraz w rozwoju systemów informacyjnych, integrujących dane pochodzące ze statków, dane satelitarne i naziemne (np. projekt Arctic Roos).

www.niva.no

W projekcie NIVA jest odpowiedzialna za poszukiwanie alternatywnych źródeł informacji na temat zasobów wodnych i czynników wpływających na nie (dane satelitarne). NIVA jest także odpowiedzialna za wykonanie hydrodynamicznego modelu 3D Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach.


Komitet Sterujący Projektu CRIS

dr Janina Fudała – Zastępca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

mgr inż. Rafał Ulańczyk – Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

M.Sc John Rune Selvik – Norweski Instytut Badania Wody, Oslo, Norwegia

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 385 razy